Hvad er impact?

Vi definerer impact som en

  • målbar
  • positiv
  • signifikant
  • netto effekt
  • på et prioriteret problem
  • for underprioriterede målgrupper og / eller planeten
  • som opstår med intention og varer ved over en relevant periode af tid

Definition af impact-investeringer

Investeringer foretaget med intention om at skabe positive, målbare, sociale og miljømæssige effekter samtidig med et finansielt afkast.

(The Global Impact Investing Network)

Impact og Bæredygtighed

Selvom begreber som impact-investeringer og bæredygtige investeringer ofte anvendes synonymt, er det vigtigt at forstå, at der eksisterer en bred vifte af termer og begreber inden for dette felt. For at skabe klarhed og sammenhæng er det afgørende, at vi som investorer og samfund kender forskellen og enes om at bruge de samme betegnelser.

Impact-investeringer refererer typisk til investeringer, foretaget med intention at generere positive sociale og miljømæssige virkninger ud over blot økonomisk afkast. Disse investeringer kan måles og rapporteres ud fra deres bidrag til løsningen af konkrete samfundsproblemer, såsom adgang til uddannelse, sundhedspleje, bæredygtig energi og mere.

Bæredygtige investeringer fokuserer på at integrere miljømæssige, sociale og styringsmæssige (ESG) faktorer i investeringsbeslutninger for at opnå både finansielle afkast og positiv indvirkning på samfundet og miljøet. Dette kan omfatte investeringer i virksomheder, der demonstrerer ansvarlig forretningspraksis og forvaltning af miljømæssige og sociale risici.

Ved impact-investeringer investeres der i virksomheder eller projekter som gennem sit produkt eller service løser miljø- eller velfærdsmæssige udfordringer. Ved bæredygtige investeringer investeres der i virksomheder, som i deres virksomhedsdrift opfører sig ansvarligt, uden nødvendigvis at løse miljø- ellers velfærdsmæssige gennem deres produkt eller service.

Derfor – en impact-investering vil altid være bæredygtig, men en bæredygtig investering skaber ikke altid impact.

Nedenfor ses karakteristika for fire forskellige typer af investeringer

Investeringstype/ karaketeristikaTraditionelle investeringerAnsvarlige investeringerESG-investeringerImpact-Investeringer
InvesteringsfokusUdelukkende fokus på finansielt afkast. Ingen screening i forhold til miljømæssig og social påvirkningI investerings-beslutningen screenes der for negative mijlømæssige, sociale og styringsmæssige faktorerMiljømæssige, sociale og styringsmæssige (ESG) -faktorer integreres i investeringsbeslutninger for at fremme bæredygtighed og langsigtet værdiskabelseInvesteringen foretages med en intention om at skabe signifikante, målbare og positive sociale eller miljømæssige afkast og dermed bidrage til løsningen af specifikke udfordringer, samtidig med et økonomisk afkast
VirksomhedsfokusIngen specifik fokusFokus på at undgå investeringer i virksomheder, der påvirker miljø- og samfund negativtInvesteringen foretages i virksomheder, der driver deres forretning på en måde der er ansvarlig overfor miljøet, samfundet og interresenterInvesteringen foretages i virksomheder, projekter eller organisationer, der gennem deres forretningsmodel, produkt eller service løser sepcifikke sociale eller miljømæssige udfordringer
Risiko og afkastUdelukkende fokus på finansiel risiko og afkastFokus på optimalt risiko/afkast-forhold givet eksklusionskriterier i screeningprocesFormålet er at opnå finansielt afkast, der stemmer overens med risikoprofilen.Formålet er at opnå finansielt afkast, der stemmer overens med risikoprofilen og samtidig opnå positivt social-/miljømæssigt afkast
Måling af sociale og miljømæssige påvirkningerMåles ikkeMåles ikkeSocial- og miljømæssig påvirkning opgøres som oftest gennem virksomhedernes årlige ESG- rapporteringDer opstilles specifikke målepunkter i forbindelse med investeringen f.eks. Antal personer i beskæftigelse, reduceret uddannelses frafald, CO2 reduktion som direkte følge af investeringen etc.

Social impact

Social impact handler om at forbedre sociale og sundhedsmæssige forhold. Disse investeringer dækker en bred vifte af områder som f. eks mental og fysisk sundhed, uddannelsesadgang og -gennemførelse, finansiel inklusion, beskæftigelsesmuligheder for marginaliserede grupper, integration, samt boligtilbud til lavindkomstfamilier eller hjemløse

Det er afgørende, at den sociale impact, der skabes, kan dokumenteres og kapitaliseres. Denne dokumentation er nøglen til at demonstrere effektivitet, tiltrække investorer og opnå langsigtet bæredygtighed.

Nogle eksempler på social impact omfatter

Sundheds­forbedringer

Reduktion af sygdomme, forbedring af sundhedsforhold og adgang til sundhedspleje.

Uddannelses­fremme

Øget adgang til uddannelse, forbedret undervisningskvalitet og højere uddannelsesniveauer.

Beskæftigelses­muligheder

Skabelse af jobmuligheder, reduktion af arbejdsløshed og forbedring af arbejdsvilkår

Bekæmpelse af fattigdom

Reduktion af økonomisk ulighed, øget adgang til ressourcer og støtte til økonomisk vækst for sårbare befolkningsgrupper.

Social retfærdighed

Fremme af lige rettigheder, mangfoldighed og inklusion i samfundet.

Grøn impact

“Grøn impact” adresserer miljømæssige og klimamæssige udfordringer og har til formål at opnå en harmonisk balance mellem menneskelig aktivitet og planetens sundhed og ressourcer. 

Dette kan inkludere investeringer, der sigter mod at øge biodiversiteten, fremme bæredygtige energiløsninger og forbedre havets sundhed. Dette fokusområde stræber efter at skabe en positiv indflydelse på planeten og dens økosystemer ved at reducere ressourceforbrug, minimere forurening, fremme vedvarende energi og styrke miljømæssig bæredygtighed.

Det er afgørende, at den grønne impact, der skabes, kan dokumenteres og kapitaliseres. Denne dokumentation er nøglen til at demonstrere effektivitet, tiltrække investorer og opnå langsigtet bæredygtighed.

Eksempler på grøn impact

Reduktion af CO2-udledning

Implementering af initiativer, der minimerer udledningen af drivhusgasser for at bekæmpe klimaforandringer.

Fremme af vedvarende energi

Investering i og brug af energikilder som solenergi, vindenergi og vandkraft for at erstatte fossile brændstoffer.

Biodiversitetsbevarelse

Beskyttelse og genopretning af biodiversitet for at bevare økosystemets balance og mangfoldighed.

Affaldsminimering og genbrug

Implementering af strategier for at reducere affaldsproduktionen og fremme genbrug og genanvendelse.

Bæredygtig landbrugspraksis

Anvendelse af metoder, der reducerer miljømæssig påvirkning og styrker jordens sundhed og frugtbarhed.

Miljøvenlig produktudvikling

Fremstilling af varer og tjenester med minimal miljøpåvirkning, fra produktion til bortskaffelse.

Impact-aktører

Invest for Impact Denmark arbejder for og sammen med alle aktører i det danske økosystem for impact-investeringer.

Vi er et partnerskab med en fælles vision

Sammen kan vi gøre en forskel, skabe en positiv indvirkning og bidrage til et grønnere, sundere og mere bæredygtigt velfærdssamfund. Til gavn for det enkelte menneske og verden omkring os.

For at læse mere om Partnerskab

Den 25. september 2024 inviterer Invest for Impact Denmark dig til Danish Impact Investing Summit 2024 – en dag dedikeret til at forme fremtiden for impact-investeringer i Danmark.